Kort om boken
 
 
 
 
 
 

Maja Wittting var helt övertygad: Ingen elev ska behöva ha läs- och skrivsvårigheter. Det går att åtgärda läs- och skrivsvårigheter från grunden! Hennes läs- och skrivinlärningsmetod ger denna möjlighet till elever i alla åldrar, både barn och vuxna.

Wittingmetodens arbetssätt för att hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter kallas ominlärning, och det beskrivs detaljerat med konkreta exempel i boken. Läsaren får också inblick i Wittingmetodens två andra tillämpningsområden; nyinlärning och svenska som nytt språk. Den bakomliggande teorin, som är gemensam för alla tre, beskrivs utförligt.

Att arbeta med Wittingmetoden vänder sig till lärarstuderande, specialpedagoger, speciallärare, läs- och skrivutvecklare, klasslärare, lärare i svenska och svenska som andra språk, sfi-lärare samt logopeder. Boken kan också vara intressant för t.ex. vårdnadshavare som vill få kunskap om läs- och skrivsvårigheter.

Ladda ner ett informationsblad om boken.